Wednesday, April 17, 2024
Home Photo 1 Photo 1

Photo 1

Romain Christodoulou (left), Senior Vice President, Jumia Group & Wang Xiang, Senior Vice President, Xiaomi Corporation